Právní doložka

Vstupem na internetovou stránku www.mojefamilie.cz a všech jejích podstránek a částí (dále jen „internetová stránka“), její prohlížením nebo používáním potvrzujete, že jste si přečetli a rozumíte níže uvedeným podmínkám používání internetové stránky společnosti OVB Allfinanz, a.s., se sídlem Praha 4 – Chodov, V Parku 2343/24, PSČ 148/ 00, IČ: 480 40 410, vedená Městským soudem v Praze pod spisovou značkou B 9697, a zároveň se zavazujete je v plném rozsahu respektovat a dodržovat. OVB Allfinanz, a.s. si vyhrazuje právo tyto podmínky nebo informace uvedené na internetové stránce kdykoliv upravit nebo změnit.

Pokud s uvedenými podmínkami nesouhlasíte, nepoužívejte tuto internetovou stránku.

Provozovatelem internetové stránky je společnost OVB Allfinanz, a.s.

Internetová stránka je chráněna zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon v platném znění (dále jen „Autorský zákon“). Výlučným nositelem majetkových práv autora internetové stránky je OVB Allfinanz, a.s. Publikování informací a materiálů na této internetové stránce neznamená, že se tímto poskytují práva na jejich užívání ve smyslu předpisů na ochranu autorského nebo jiného práva duševního vlastnictví.

Uživatel je oprávněn používat internetovou stránku obvyklým způsobem výhradně pro svou osobní potřebu, nikoliv pro komerční účely, a jakékoli jiné použití podléhá předchozímu souhlasu OVB Allfinanz, a.s.

Jakýkoliv neoprávněný zásah do internetové stránky, jejího obsahu a provozu, jakékoliv neoprávněné používání internetové stránky, jakékoliv kopírování nebo napodobování internetové stránky je v rozporu s Autorským zákonem a souvisejícími právními předpisy platnými na území České republiky, a je zakázáno.

Uživatel internetové stránky nesmí přenášet nebo prostřednictvím internetové stránky odesílat jakékoliv informace, které porušují právní předpisy, odporují dobrým mravům nebo jsou v rozporu s oprávněnými zájmy OVB Allfinanz, a.s.. Žádné materiály, informace ani další formy komunikace uživatelů, které budou zveřejněny na této internetové stránce, nebudou považovány za důvěrné, ani nebudou podléhat ochraně obchodního tajemství. OVB Allfinanz, a.s. nepřebírá ohledně těchto materiálů, informací a komunikace odpovědnost za jejich použití.

Zakazuje se zveřejňovat nebo přenášet na internetovou stránku jakékoliv protiprávní, výhružné, hanlivé, obscénní materiály nebo jiné materiály urážející lidskou důstojnost nebo s jakýmkoli diskriminačním charakterem.

OVB Allfinanz, a.s. je oprávněna komukoliv odmítnout nebo omezit přístup a používání internetové stránky, a to i bez uvedení důvodu.

Údaje zveřejněné na internetové stránce mají zejména informativní charakter a OVB Allfinanz, a.s. neodpovídá za vznik škody nebo jiné újmy, která by vznikla třetí osobě jakýmkoliv použitím těchto informací. Zveřejnění jakýchkoliv údajů či informací na internetové stránce nemá charakter právního jednání směřujícího ke vzniku právního vztahu mezi OVB Allfinanz, a.s. a uživatelem internetové stránky, pokud není v jednotlivých případech uvedeno jinak.

Informace na internetových stránkách mohou obsahovat odkazy na jiné internetové stránky, které jsou mimo kontrolu OVB Allfinanz, a.s. a OVB Allfinanz, a.s. za ně, resp. za jejich obsah a správnost, nenese žádnou odpovědnost, ani není jejich správcem.